Кириківська громада
Сумська область, Охтирський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівної документації «Генеральний план та план зонування смт Кириківка Великописарівського району Сумської області»

Дата: 17.11.2021 14:12
Кількість переглядів: 150

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) містобудівної документації «Генеральний план та план зонування смт Кириківка Великописарівського району Сумської області»

1. Інформація про Замовника

Кириківська селищна рада  (об’єднана територіальна громада).

Адреса: 42830, Сумська обл., Охтирський р-н, смт Кириківка, вул. Широка, буд. 12.

Код ЄДРПОУ: 04390096

e-mail: ksr.57@ukr.net

2. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП), його зв'язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови населеного пункту. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Відповідно до ДБН Б.1.1-15:201 «Склад, зміст генерального плану населеного пункту» проектні рішення генерального плану розробляються на період до 20 років (розрахунковий період), а строк дії генплану не обмежується.

Генеральним планом населеного пункту та план зонування смт Кириківка Великописарівського району Сумської області визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритети забудови та іншого використання територій; функціональне зонування, планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту; загальний стан довкілля, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Проект генерального плану населеного пункту пов’язаний з іншими документами державного планування:

- Стратегія сталого розвитку «Україна-2030»;

- Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;

- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки;

- Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021 – 2027 роки;

- Схема планування території Сумської області;

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Види планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в межах території документу державного планування наступні:

- глибоке буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів);

- проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок

- господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;

- утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

 

4. Інформація про ймовірні наслідки при реалізації проекту ДДП .

У процесі реалізації положень містобудівної документації «Генеральний план та план зонування смт Кириківка Великописарівського району Сумської області» виникають ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення :

- забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних технологічних процесів реалізації проектних рішень;

- забруднення атмосфери викидами від транспортних засобів;

- утворення та відведення стічних вод;

- утворення промислових та побутових відходів;

- акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);

- вплив ґрунтовий покрив при виконанні підготовчих та будівельних робіт;

- вплив на водні об’єкти при експлуатації запроектованих очисних споруд;

- вилучення підземих вод з метою водопостачання;

- вплив на водні об’єкти населеного пункту під час розчищення русел та берегоукріплювальних робіт.

- накопичення та зберігання твердих побутових відходів.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

Згідно Публічної кадастрової карти України територією смт Кириківка проходить Гетьманський національний природний парк загальнодержавного значення. Даний об’єкт природно-заповідного фонду відноситься до об’єктів Смарагдової мережі України.

Для визначення впливів на даний об’єкт в складі СЕО передбачається додатковий збір інформації щодо його розміщення та аналіз ймовірного впливу.

За попередніми оцінками суттєвий вплив на території з природоохоронним статусом не очікується.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – не очікуються;

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий варіант» без впровадження проектних рішень.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення містобудівної документації «Генеральний план та план зонування смт Кириківка Великописарівського району Сумської област», їх потенційний вплив на довкілля та здоров’я населення.

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

- визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні;

- розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;

- встановлення взаємозв’язку між ДДП та існуючими актами законодавства;

- аналіз природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- прогноз можливих змін в природних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після реалізації рішень ДДП.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:

- метод цільового аналізу – дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування;

- аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- SWOT-аналіз.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектним рішенням передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1) Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- ведення забудови згідно з наміченим проектом функціональним зонуванням;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови (в межах санітарно-захисних зон забороняється нове житлове будівництво, капремонти існуючих житлових будинків з добудовою та перебудовою) і передбачається озеленення смугами зелених насаджень;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг.

2) Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- озеленення території населеного пункту.

3) Заходи, що покращують стан водного басейну:

- організація прибережних захисних смуг, водних об’єктів шириною 25-50 м та дотримання режиму господарської діяльності в них;

- здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних заходів, а також створення для організованого відведення поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) під час будівництва і експлуатації шляхів та інших інженерних комунікацій.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст Звіту про СЕО складається у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог:

-  ДСТУ – Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги»;

- Методичних рекомендацій із здійснення стратегічно оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018;

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план та план зонування смт Кириківка Великописарівського району Сумської області» громадськість має право надати протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті - https://kyrykivska-gromada.gov.ua.

Пропозиції та зауваження подаються за адресою: 42830, Сумська обл., Охтирський р-н, смт Кириківка, вул. Широка, буд. 12, Кириківська селищна рада  (e-mail: ksr.57@ukr.net).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь