Кириківська громада
Сумська область, Охтирський район

Регламент роботи Кириківської селищної ради восьмого скликання

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

КИРИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Регламент

1. Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Кириківської селищної ради (далі – Рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії Ради, підготовки і прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок обрання секретаря Ради, порядок організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень Ради з цих питань.

У частині діяльності Ради, яка не врегульована даним Регламентом, застосовуються норми чинного законодавства України.

2. Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду Радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Стаття 2. Рада – представницький орган територіальної громади

1. Рада є виборним органом, який складається з депутатів і, відповідно до закону, наділений правом представляти інтереси Кириківської об’єднаної територіальної громади до складу якої входять громади селища Кириківка та сіл Катанське, Березівка, Іванівка, Мирне, Володимирівка, Рідне, Вищевеселе, Рябина, Катеринівка, Яблучне, Веселе, Майське, і приймати від її імені рішення. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими у межах їхньої компетенції, Європейською хартією місцевого самоврядування, Регламентом, іншими нормативно-правовими актами.

2. Загальний склад Ради – 22 депутати.

3. Рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення Ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу Ради – не менше 12 депутатів або 11 депутатів та селищного голови, якщо селищний голова присутній на пленарному засіданні Ради, крім рішень, що стосуються процедурних питань, та інших рішень, передбачених чинним законодавством та Регламентом.

Стаття 3. Мова Ради

Робота Ради та її посадових осіб, а також ведення документації провадиться українською мовою.

 

Стаття 4. Гласність і відкритість Ради

1. Засідання Ради та її органів є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством та Регламентом.

2. Для висвітлення роботи Ради створюється інтернет-сторінка Ради.

3. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом обов’язкового оприлюднення рішень Ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) на інтернет-сторінці Ради.

4. На вимогу Ради, постійних, тимчасових контрольних депутатських комісій, селищного голови чи секретаря Ради, керівники розташованих на території селищної ради чи зареєстрованих підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, зобов’язані прибути на засідання Ради чи її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання Ради та її органів, надання відповідей на запити депутатів.

 

Стаття 5. Закриті пленарні засідання Ради

1. У разі необхідності Рада може прийняти рішення більшістю депутатів від загального складу Ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. На закритому пленарному засіданні Ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання, а також питання, що стосуються конституційних прав та обов’язків громадян.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми слищний голова, секретар Ради, депутати Ради, а також особи, присутність яких визнана Радою, як обов’язкова. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам Ради посади та прізвища запрошених осіб.

 

Стаття 6. Загальні організаційні питання роботи Ради

1. Засідання Ради проводяться за адресою: смт Кириківка, вул. Широка, 12, зал для засідань, якщо інше не вказане в розпорядженні (рішенні) про скликання сесії.

2. Для депутатів Ради під час пленарних засідань Ради в залі засідань, крім виїзного пленарного засідання Ради, відводяться перші 3 ряди окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні. Ці місця не можуть бути зайняті іншими особами.

 

Стаття 7. Лічильна комісія

1. Для організації і проведення голосування з числа депутатів Радою утворюється лічильна комісія у складі трьох осіб. Постійна лічильна комісія обирається депутатами не пізніше ніж на другій сесії Ради на весь період роботи Ради даного скликання. Голову, секретаря лічильної комісії обирають члени лічильної комісії на своєму засідані.

Підрахунок голосів при обранні постійної лічильної комісії здійснюється головуючим.

2. Рішення про створення лічильної комісії, внесення змін і доповнень до її персонального складу приймається Радою.

3. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетнів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 

РОЗДІЛ 2.

СЕСІЯ РАДИ

 

Стаття 8. Сесія Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії Ради складаються з одного або кількох пленарних засідань Ради і засідань постійних комісій Ради.

3. В окремих випадках за пропозицією селищного голови, секретаря Ради, постійної комісії або не менш як 1/3 депутатів від загального складу Ради може проводитися виїзне засідання Ради.

4. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради (далі – Кворум).

5. Перед початком пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Ради. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку пленарного засідання.

6. Реєстрація депутатів проводиться із зазначенням дати реєстрації та їх підписів у листі реєстрації.

7. На засідання Ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, селищним головою, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією селищної ради.

8. Заявки для реєстрації осіб, запрошених депутатом Ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями Ради, подаються ними секретарю селищної ради не пізніш як за 24 години до проведення пленарного засідання сесії Ради для опрацювання та/або для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії Ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається селищним головою або головуючим на сесії.

9. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

 

Стаття 9. Перша сесія Ради

1. Перша сесія новообраної Ради скликається Кириківською селищною виборчою комісією Охтирського району Сумської області. Сесія скликається у терміни визначені Кириківською селищною виборчою комісією, але не пізніше ніж за 1 день до її проведення та не пізніше 14 днів після реєстрації новообраних депутатів Ради.

2. До початку першого пленарного засідання першої сесії Ради Кириківська селищна виборча комісія здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі у пленарному засіданні Ради.

3. Новообрані депутати Ради складають присягу такого змісту:

“Присягаю на вірність Україні. Присягаю діяти згідно з Конституцією та Законами України, виконувати обов’язки депутата в інтересах Кириківської селищної ради». Від імені депутатів Ради текст присяги зачитує найстарший за віком депутат Ради, тримаючи руку на Конституції України. Інші депутати вголос повторюють текст присяги.

4. Після складання присяги депутатами Ради новообраний селищний голова складає присягу такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність,  урочисто присягаю, що буду вірно служити  громаді  та  народові  України,  неухильно  дотримуватися  Конституції  України та законів України,  сприяти втіленню їх у  життя,  охороняти  права, свободи і законні  інтереси  громадян,  сумлінно виконувати свої посадові обов'язки".

Селищний голова складає присягу, тримаючи руку на Конституції України.

5. Селищний голова та депутати, які склали присягу, підписують її текст.

 

Стаття 10. Скликання чергових та позачергових сесій Ради

1. Чергова сесія Ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

2. Рішення про скликання сесії приймається селищним головою у формі розпорядження, яке доводиться до відома депутатів і населення на офіційному веб-сайті селищної ради або в інший спосіб не пізніше як за 10 (десять) днів до сесії із зазначенням часу скликання і місця проведення сесії, питань, які передбачається внести на розгляд ради.

3. Секретар селищної ради повідомляє депутатів про час скликання сесії, місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради.

4. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

5. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

6. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

 

Стаття 11. Відкриття сесії

1. Сесію Ради відкриває селищний голова, а у випадках скликання сесії секретарем Ради, групою депутатів, постійною комісією Ради – відповідно секретар Ради або представник групи депутатів, що скликала сесію.

2. Перед відкриттям та закриттям кожної сесії Ради звучить Гімн України.

 

Стаття 12Пленарне засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради розпочинається у час визначений у розпорядженні (рішенні) про її проведення.

За неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, Рада процедурним рішенням може перенести продовження розгляду питань порядку денного на інше пленарне засідання.

2. Під час закриття пленарного засідання головуючий повинен оголосити про час і дату проведення наступного пленарного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.

3. На пленарних засіданнях приймаються рішення за результатами розгляду відповіді на депутатський запит, із затвердження порядку денного, з питань, включених до порядку денного сесії, та рішення з процедурних питань.

 

Стаття 13. Пропозиції і підготовка питань

1. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися селищним  головою, постійними комісіями Ради, депутатами Ради, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Підготовка питань до розгляду на сесії Ради здійснюється:

1) за дорученням керівних посадових осіб Ради:

а) виконавчим комітетом Ради;

б) постійними депутатськими комісіями Ради;

в) визначеними посадовими особами селищної ради;

2) ініціаторами включення питання до порядку денного сесії (депутатами);

3. Всі проекти рішень, які вносяться на розгляд сесії, перед сесією розглядаються на засіданні профільних постійних комісій Ради. 

Постійні комісії можуть:

1) підтримати проект рішення ради;

2) дати доручення суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;

3) внести зміни до проекту рішення.

У разі необхідності – рішення попередньо розглядаються виконавчим комітетом селищної ради. Автори проекту рішення передають проект рішення в письмовій та електронній формах секретарю Ради для розгляду на профільних комісіях Ради.

4. Депутат, комісія Ради мають право внести власний проект рішення на розгляд сесії.

5. Проекти рішення з питань, що стосуються комунальної власності і бюджету, як правило, попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету, окрім випадків їх розгляду на позачергових сесіях Ради.

 

Стаття 14. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у питаннях запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надання селищному голові, секретарю ради, депутатам селищної ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, соціального захисту населення, прав людини, депутатської діяльності та етики Кириківської селищної ради (далі відповідна постійна комісія).

2. Відповідна постійна комісія під час свого засідання обов’язково залучає при необхідності чи наполяганні особи, щодо якої існує конфлікт інтересів, - інших спеціалістів апарату селищної ради чи депутатів з інших комісій селищної ради, незалежних експертів з правових питань чи питань запобігання корупції.

3.В разі підготовки проекту рішення та винесення на розгляд сесії селищної ради рішення, яке містить приватний інтерес чи викликає суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами селищного голови, секретаря селищної ради, депутатів селищної ради чи близьких їм осіб та їх службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість при прийнятті рішення сесії, дані особи зобов’язані: 

  1. повідомляти про це у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, селищну раду;
  2. письмова заява про наявність конфлікту інтересів реєструється секретарем селищної ради в журналі реєстрації звернень та повідомлень про наявність конфлікту інтересів;
  3. врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів може відбуватися шляхом:

- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у підготовці та погодженні даного рішення;

- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у голосуванні під час розгляду даного рішення на засіданні профільної постійної комісії та пленарному засіданні ради;

  • у разі, якщо неучасть селищного голови, секретаря селищної ради чи депутата селищної ради у прийнятті окремого рішення чи рішень Кириківською селищною радою призведе до втрати правомочності ради, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається на цьому ж пленарному засіданні селищної ради;
  1. заява про наявність конфлікту інтересів зачитується особою, яка має конфлікт інтересів, на пленарному засіданні перед голосуванням за вищевказане рішення та долучається до протоколу сесії;
  2.  у разі, якщо селищний голова, секретар селищної ради чи окремий депутат дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, дана особа повинна самостійно публічно оголосити про його наявність;
  3.  дана заява заноситься у протокол засідання;
  4.  у разі існування у селищного голови, секретаря селищної ради чи депутата сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів дана особа зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції;
  5.  у разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Регламенту;
  6.  якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

 

Стаття 15. Порядок денний сесії Ради

1. Проект порядку денного сесії Ради, не пізніше як за 13 днів до дати початку сесії ради, формується селищним головою в порядку, передбаченому Регламентом, і повідомляється депутатам одночасно з повідомленням про проведення сесії. Секретар Ради організовує інформування депутатів про проект порядку денного.

2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться:

1) селищним головою;

2) постійними комісіями Ради;

3) депутатами Ради;

4) виконавчим комітетом Ради;

5) членами територіальної громади (в порядку місцевої ініціативи).

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, надається секретарю ради з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту. Усі пропозиції надані пізніше 13 днів до початку пленарного засідання (для земельних питань — пізніше 8 днів ) виносяться та розглядаються на наступній сесії. За порушення вимог цього регламенту щодо термінів винесення питань та якості підготовки проектів рішень до відповідальних посадових осіб може бути застосовано захід дисциплінарного впливу за ініціативою селищного голови.

4. По кожному питанню порядку денного сесії Ради може бути декілька проектів рішень.

5. Порядок денний сесії Ради вноситься селищним головою на затвердження селищною радою.

6. Порядок денний сесії Ради повинен містити інформацію про порядковий номер, назву питання, призначеного до розгляду, та доповідача (доповідачів).

 

Стаття 16. Включення питань до порядку денного і послідовність розгляду питань

1. Всі рішення, які стосуються доповнень, змін і затвердження порядку денного сесії Ради, приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.

Питання про створення тимчасової контрольної комісії з визначених Радою питань включається до порядку денного за рішенням не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради.

2. Проект порядку денного сесії Ради, приймається рішенням Ради “в цілому” тільки в тому випадку, якщо у жодного депутата,  селищного голови немає до нього заперечень.

3. До порядку денного сесії вносяться питання, які підготовлені згідно з вимогами цього Регламенту.

При необхідності за наявності підготовлених проектів рішень та при умові їх оприлюднення на офіційному сайті селищної ради в запропонований порядок денний можуть вноситися додаткові питання, що вимагають термінового розгляду. Питання порядку денного за рішенням сесії можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатись або виключатись з порядку денного сесії. Пропозиції про зміни до порядку денного вносять селищний голова, секретар ради, постійні комісії, депутатські групи і фракції, депутати селищної ради.

4. Порядок денний сесії Ради не може змінюватись після початку розгляду питань “по суті”.

5. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не розглянула всі питання порядку денного.

 

Стаття 17. Відкриття пленарного засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради відкривається і проводиться за реєстрації та присутності не менше 12 депутатів Ради. Головуючий зобов’язаний відкрити пленарне засідання за наявності Кворуму. У випадку відсутності селищного голови або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває і веде секретар Ради. У випадку відсутності секретаря Ради або його відмови відкрити пленарне засідання Ради, пленарне засідання Ради відкриває та веде за дорученням депутатів один з депутатів Ради.

2. Якщо відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю Кворуму, головуючий на засіданні відкладає відкриття пленарного засідання Ради на одну годину для виклику відсутніх депутатів.

3. У разі відсутності Кворуму протягом двох годин, головуючий може перенести пленарне засідання Ради на інший день.

 

Стаття 18. Ведення пленарного засідання Ради

1. Пленарне засідання Ради веде:

1) селищний голова;

2) секретар Ради (у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

3) один з депутатів Ради за рішенням Ради (у випадках, передбачених ч. 8 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

2. Особа, яка веде пленарне засідання Ради є головуючим.

3. Якщо головуючий покидає, не має можливості або відмовляється вести пленарне засідання Ради, ведення пленарного засідання Ради за рішенням Ради доручається секретарю Ради або одному з депутатів Ради.

 

Стаття 19. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1.Головуючий на пленарному засіданні Ради:

1) неупереджено веде пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

2) виносить на обговорення питання порядку денного сесії Ради, інформує про матеріали, що надійшли для розгляду на пленарному засіданні Ради;

3) організовує розгляд питань порядку денного;

4) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

5) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

6) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

7) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

8) вживає заходів щодо підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;

9) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України та Регламентом.

2. Під час виступів на пленарному засіданні Ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

 

Стаття 20. Оголошення перерви у засіданні

1. Перед початком обговорення питання будь-який депутат Ради може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні до 15 хвилин.

Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається процедурним рішенням Ради.

2. При розгляді одного питання порядку денного сесії не може бути більше однієї перерви.

 

 

Стаття 21. Загальний порядок виступів

1. На пленарному засіданні Ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого права на виступ або передати своє право на виступ іншому депутатові.

3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

4. Промовець повинен виступати тільки з того питання порядку денного, яке обговорюється.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні Ради неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий зобов’язаний надати слово депутату відразу після його звернення.

6. Промовцю під час виступу запитання не ставляться. Виступ промовця не переривається.

 

Стаття 22. Місця для виступів

1. Доповідачі, співдоповідачі виступають з трибуни (у разі наявності) або стоячи перед депутатами.

2. Виступи, заяви, запити, пропозиції, зауваження, поправки виголошуються з трибуни (у разі наявності), стоячи перед депутатами або “з місця”.

 

Стаття 23. Ліміти часу на виступи

1. Час, який надається промовцям, не повинен перевищувати:

- для доповіді – до 15 хвилин;

- для виступів, заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в “різному”, виступів щодо кандидатур, виступів з процедури та пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень, внесення поправок – до 5 хвилин

2. Головуючий на засіданні на прохання особи, що виступає, може продовжити час для виступу на більш тривалий, ніж встановлено у ч.1 цієї статті.

 

Стаття 24. Обговорення питань

1. Проекти рішень з певного питання порядку денного сесії Ради розглядаються у послідовності, що відповідає порядковому номеру їх реєстрації.

2. Якщо виникають пропозиції внести в наданий проект доповнення, уточнення, поправки, проект рішення спочатку ставиться на голосування «за основу».

У випадку, якщо проект рішення не береться «за основу», питання, з якого був підготовлений проект рішення, знімається з розгляду.

3. Після ухвалення рішення «за основу» головуючий ставить запитання, чи є у депутатів зауваження, пропозиції чи поправки до проекту рішення.

Ставляться на голосування усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання повторюються головуючим на сесії чітко, голосно, зміст пропозицій повинен бути зрозумілий присутнім та унеможливлювати двоякого трактування.

4. Проект рішення ставиться на голосування «в цілому» як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради.

Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому. В такому випадку ставиться на голосування кожний окремий пункт рішення, який потребує прийняття.

5. Проект рішення, до якого не надійшли зауваження, пропозиції чи поправки одразу ставиться на голосування «у цілому».

6. Якщо проект рішення з питання порядку денного один – головуючий ставить його на голосування «у цілому».

 

Стаття 25. Рішення Ради з процедурних питань

1. Процедурними вважаються питання щодо визначення способу та порядку розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені в Регламенті як такі.

2. Рішення з процедурних питань приймаються без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного.

3. Голосування з процедурного питання здійснюється відразу після короткого обговорення. Процедурне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 1/3 депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених Регламентом та чинним законодавством. Процедурне рішення та результати голосування щодо нього заносяться до протоколу пленарного засідання Ради.

 

РОЗДІЛ 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Стаття 26. Текст проекту рішення

1. Текст проекту рішення має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

2. Текст проекту рішення має містити посилання на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством.

3. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законодавчі підстави для прийняття рішення.

4. Проект рішення в заключній частині може містити пункт, в якому вказана посадова особа і постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом копії додатків, а також висновки і рекомендації постійних комісій Ради, якщо такі документи з даного питання були ними прийняті.

6. При внесенні проекту регуляторного акта до проекту рішення додається аналіз регуляторного впливу.

 

 

 

Стаття 27. Отримання проектів рішень депутатами Ради

1. Секретар Ради не пізніше, як за 1 день до початку сесії, забезпечує можливість ознайомлення депутатами та іншими бажаючими особами з проектами рішень, з питань, які виносяться на розгляд сесії шляхом перегляду та роздрукування їх з інтернет-сторінки Кириківської селищної ради. За окремими письмовими заявами депутатів, їм надаються проекти рішень Ради у друкованій формі.

2. При скликанні позачергової сесії, проекти рішень та інші матеріали, надаються депутатам під час їх реєстрації перед початком сесії.

 

Стаття 28. Підготовка проектів рішень до сесії

1. Секретар Ради забезпечує оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради, шляхом розміщення їх на інтернет-сторінці Ради.

2. Винесенню проектів рішень на розгляд сесії передує їх розгляд у постійних комісіях Ради, та у разі необхідності – виконавчим селищної ради.

Постійні комісії розглядають проекти рішень із запрошенням їх авторів, а також, за необхідності, із залученням фахівців. Висновки і рекомендації постійних комісій обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даного проекту рішення на сесії.

3. Висновки і рекомендації постійних комісій щодо проекту рішення направляються селищному голові або секретареві Ради.

 

Стаття 29. Закінчення обговорення

Після закінчення обговорення проекту рішення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування, виголошуючи: «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань і тільки до моменту заклику головуючого до голосування, яке виголошується словом: «Голосуємо».

 

Стаття 30. Постановка на голосування

1. Питання порядку денного сесії Ради може ставитись на голосування в цілому лише один раз. У випадку відмови головуючого поставити на голосування проект рішення Ради “в цілому”, це питання на голосування ставить секретар Ради.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто.

3. Проект рішення або його частина, які при голосуванні не були схвалені більшістю депутатів від загального складу Ради, вважаються відхиленими. Повторний розгляд даного проекту рішення або його частини допускається не раніше, ніж на наступній сесії Ради.

 

Стаття 31. Голосування

1. Розгляд одного питання порядку денного сесії без прийняття рішення Ради щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

2. Головуючий оголошує на засіданні про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги законодавства, Регламенту, або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.

3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі встановлення лічильною комісією факту порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, які унеможливлюють встановлення результатів голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

5. Після закінчення голосування головуючий на засіданні зобов’язаний оголосити його повні результати.

 

РОЗДІЛ 4.

ВИДИ ГОЛОСУВАНЬ

 

Стаття 32. Види голосувань

Рішення Ради приймаються:

1) відкритим поіменним голосуванням;

2) таємним голосуванням бюлетенями.

 

Стаття 33. Поіменне голосування

1. Відкритим поіменним голосуванням Рада приймає всі рішення, окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом.

2. Поіменне голосування відбувається шляхом підняття руки чи оголошення позиції депутата (в ході голосування селищний голова оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат, прізвище якого оголошено, встає і заявляє про свою позицію: «за», «проти», «утримався») з одночасним внесенням лічильною комісією результатів голосування до відповідної форми, яка підписується усіма членами лічильної комісії.

3. Після встановлення результатів голосування комісія надає їх головуючому для оголошення.

4. Члени лічильної комісії підписують кожний листок поіменного голосування.

5. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

6. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Кириківської селищної ради в день голосування.

 

Стаття 34. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради та прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень селищного голови.

2. Форма бюлетеня для таємного голосування, розроблена лічильною комісією, затверджується Радою. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає загальній кількості депутатів з урахуванням селищного голови виготовляються під контролем лічильної комісії. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування має бути сформульоване у бюлетені зрозуміло і чітко. 

3. Лічильна комісія повідомляє депутатів про час, місце і порядок проведення таємного голосування, після чого головуючий на сесії оголошує перерву до 30 хвилин для підготовки процедури таємного голосування. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень для таємного голосування), опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування. Після закінчення перерви голова лічильної комісії доповідає депутатам про готовність до проведення таємного голосування. Якщо у депутатів виникають зауваження або пропозиції щодо підготовки таємного голосування, Рада зобов’язана такі зауваження чи пропозиції розглянути. Про початок процедури таємного голосування головуючий оголошує словами: «Розпочинаємо таємне голосування».

 

Стаття 35. Порядок проведення таємного голосування

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування біля кабінки (приміщень) для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору був розміщений стіл для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозора скринька для таємного голосування. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в кабінці (приміщені) для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. При цьому в кабінці може перебувати тільки один депутат. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку.

4. Про завершення процедури таємного голосування, за відсутності депутатів, які мають бажання взяти участь у таємному голосуванні, головуючий оголошує словами: “Таємне голосування завершено”, – після чого лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Підрахунок голосів включає в себе встановлення загальної кількості депутатів, які взяли участь у голосуванні, погашення невикористаних бюлетенів та самого підрахунку голосів.

5. Недійсними вважаються бюлетені з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

6. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради, якщо чинним законодавством чи Регламентом не встановлено інше.

7. Бюлетені та списки депутатів Ради, за якими було проведено процедуру таємного голосування, долучаються до протоколу сесії будучи запакованими до непрозорого пакету (конверту).

8. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписується головою лічильної комісії та всіма присутніми членами лічильної комісії.

В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

9. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні.

11. Головуючий оголошує остаточні результати таємного голосування.

12. Протоколи лічильної комісії долучається до протоколу пленарного засідання Ради.

 

РОЗДІЛ 5.

ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

 

Стаття 36. Протокол пленарного засідання

1. Засідання Ради протоколюється. Ведення і оформлення протоколу пленарних засідань Ради здійснює секретар Ради.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад Ради, кількість зареєстрованих, відсутніх на засіданні депутатів, прізвища, ініціали і посади запрошених на засідання Ради осіб, кількість присутніх представників територіальної громади;

3) порядок денний сесії, прізвище та ініціали головуючого на засіданні, прізвища та ініціали доповідачів і співдоповідачів.

4) прізвища та ініціали депутатів, які внесли запит;

5) прізвища та ініціали депутатів (осіб), що взяли участь у обговоренні питань;

6) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням виду голосування та повних результатів голосування, а саме числа голосів, поданих «за», «проти», «утримався», «не голосував», а також додатки з повними результатами поіменного голосування, протоколи лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування;

3. До протоколу пленарного засідання додаються прийняті Радою рішення.

4. Рішення Ради з процедурних питань заносяться до протоколу.

5. Протокол пленарного засідання Ради оформляється секретарем Ради і підписується в п’ятнадцятиденний термін з часу закриття пленарного засідання Ради особисто селищним головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, або депутатом, який головував на пленарному засіданні Ради.

6. За правильність записів у протоколі пленарного засідання відповідає особа, яка веде протокол на пленарному засіданні. Депутат має право ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах пленарних засідань Ради до їх оприлюднення. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання неточностей будь-хто з депутатів може письмово звернутися до секретаря Ради із зауваженнями для їхнього усунення або з клопотанням про доповнення протоколу.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу пленарного засідання й інших матеріалів несе секретар Ради.

Відповідальність за своєчасність оформлень рішень Ради, а також подачі первинних матеріалів до рішень, несе основний розробник проекту рішення Ради.

8. Оригінали рішень Ради, протоколи пленарних засідань Ради зберігаються протягом строку встановленого чинним законодавством. Всі зацікавлені особи можуть отримати оригінали перелічених вище документів для ознайомлення або їхні копії на підставі письмового звернення.

9. Всі рішення Ради в п’ятиденний термін з моменту їх підписання розміщуються на інтернет-сторінці Ради. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

РОЗДІЛ 6.

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ І ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

 

Стаття 37. Порядок підписання прийнятих рішень

1. Селищний голова, секретар Ради, або депутат, який головував на пленарному засіданні Ради (у випадках, передбачених ч. 15 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») зобов’язаний власноручно підписати рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття.

2. Додатки до рішень Ради підписуються секретарем.

 

Стаття 38. Оприлюднення рішень та набрання ними чинності

1. Рішення Ради, крім процедурних, після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають обов’язковому оприлюдненню українською мовою на інтернет-сторінці Ради протягом 5 робочих днів з часу їх підписання головуючим або з часу набрання ними чинності.

Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня офіційного опублікування (оприлюднення), якщо в самих рішеннях не вказаний інший строк набуття ними чинності.

2. Всі рішення Ради доводяться до відома відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям та особам, яких воно стосується.

3. Контроль за виконанням рішень Ради організовує секретар Ради. Виконавці рішень Ради зобов’язані надати інформацію про хід виконання рішення на вимогу секретаря Ради.

РОЗДІЛ 7.

ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ, ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ
 

Стаття 39. Депутатський запит.
1. Депутати ради відповідно до закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит.

2. Депутатський запит - це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території Ради.

3. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради. 
4. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.
5. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради без обговорення в кінці пленарного засідання, після розгляду питань, внесених до порядку денного.
6. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.
На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.
7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

8. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата Ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити Раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради.

10. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів Ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні Ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення. Селищний голова або секретар селищної ради на сесії інформує депутатів про виконання депутатських запитів.

 

Стаття 40. Депутатське звернення.
1. Депутати ради відповідно до закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатське звернення.
2. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. 
3. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохороннихта контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Кириківської селищної ради, до яких звернувся депутат Ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.
4. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату Ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
5. Депутат Ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.
6. Якщо депутат Ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

 
Стаття 41. Депутатське запитання
1. Депутати ради відповідно до закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатське запитання.

2. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошеною на сесії Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

3. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами Ради на сесіях Ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями Ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів Ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну Раду. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях Ради.

 

 

РОЗДІЛ 8.

ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА

 

Стаття 42. Дисципліна та етика

1. Депутати, присутні на пленарному засіданні Ради, повинні мати посвідчення депутата.

2. На пленарному засіданні Ради депутат та селищний голова не повинні вживати образливі висловлювання, непристойності і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні. У випадку вчинення такого порушення селищним головою, секретар ради має право попередити селищного голову про неприпустимість таких висловлювань і закликів.

3. Під час засідання Ради депутати, запрошені і присутні особи не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

4. Якщо депутат, запрошена або присутня особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає порушника персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради, може вимагати від запрошеної або присутньої особи залишити зал до кінця пленарного засідання. Якщо такий порушник відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні призупиняє засідання до виконання порушником його вимоги.

7. Депутат Ради зобов’язаний приймати участь у роботі пленарних засідань, в роботі постійних комісій, в роботі тимчасових контрольних комісій, до складу яких обраний. Про відсутність депутата без поважних причин, секретар Ради може інформувати відповідну місцеву організацію партії, а також виборців через місцеві засоби масової інформації.

 

РОЗДІЛ 9.

ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 43. Право на ознайомлення з офіційними документами

Депутат Ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, виконавчих органах Ради, комунальних підприємствах та робити виписки, копіювання цих документів у встановленому законом порядку.

 

Стаття 44. Звіти депутата

1. Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями.

2. Звіт депутата публікується на інтернет-сторінці Ради.

 

Стаття 45. Забезпечення діяльності депутатів

1. Організаційно - технічне забезпечення діяльності комісій Ради покладається на виконавчий комітет Ради та виконавчі органи Ради, які зобов’язані надати комісіям Ради окреме приміщення, обладнане необхідними технічними засобами та витратними матеріаліми для заходів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

2. Прийом виборців депутатами здійснюється у місцях, визначених депутатами.

 

Стаття 46. Депутатські фракції

1. Депутати мають право об’єднатись у депутатську фракцію. Депутатські фракції Ради формуються на партійній основі депутатами Ради.

2. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

3. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції. Депутатська фракція повинна мати свою назву та символіку. Депутатська фракція має право на розміщення партійної символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу фракції.

 

Стаття 47. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій

1. Кожна депутатська фракція реєструється у секретаря Ради. Умовою реєстрації є надходження до секретаря Ради підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції письмового повідомлення про сформування депутатської фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції, а також прізвища голови депутатської фракції та її членів. Депутатська фракція зобов’язана інформувати Раду про виникнення змін у складі депутатської фракції.

2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад, голову депутатської фракції та її членів. Депутатська фракція вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні Ради.

3. Про вступ до депутатської фракції нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції та новими членами фракції.

4. Про вихід депутатів з депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції.

5. Про виключення депутата з депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції.

 

Стаття 48. Права депутатських фракцій

1. Депутатські фракції мають права, передбачені чинним законодавством, в т.ч. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради.

2. Депутатські фракції мають право на обов’язкове оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання (пропозиції, поправки, доповнення), для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської фракції.

3. Депутатські фракції мають право на пропорційне представництво в постійних комісіях, що означає пропорційне право на зайняття посад голів постійних комісій представниками депутатської фракції.

 

РОЗДІЛ 10.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ.

 

Стаття 49. Постійні комісії Ради

Перелік постійних депутатських комісій визначається та затверджується рішенням Ради.

 

Стаття 50. Порядок функціонування постійних комісій

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голосування з приводу затвердження голів постійних комісій може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо або за списком у цілому без обговорення, про що приймається відповідне рішення Ради більшістю голосів від загального складу Ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

4. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

5. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується Радою.

 

Стаття 51. Тимчасові контрольні комісії Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.Контрольні комісії подають проекти рішень, звіти і пропозиції на розгляд Ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу Ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

 

Стаття 52. Протоколювання засідань постійних комісій Ради та тимчасових контрольних комісій Ради

На засіданнях комісій (постійної, тимчасової контрольної) ведеться протокол, за необхідності запрошуються депутати та посадові особи структурних підрозділів виконавчого комітету ради. Голова комісії несе відповідальність за зберігання протоколів та інших документів постійної комісії.

 

РОЗДІЛ 11.

ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

 

Стаття 53. Посадові особи Ради

1. Посадовими особами Ради є селищний голова та секретар Ради.

2. Повноваження посадових осіб Ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3. При здійсненні повноважень селищний голова є відповідальним перед Радою.

 

Стаття 54. Виконавчі органи

1. Виконавчими органами Ради є виконавчий комітет, відділи і управління, інші створювані Радою виконавчі органи.

2. Акти виконавчих органів Ради, які не відповідають Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішенням Ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані Радою.

3. Статус і повноваження виконавчих органів Ради визначаються законами України, та, у випадках, передбачених ними, – положеннями про ці органи, які затверджуються Радою.

4. Утворення виконавчого комітету, затвердження його кількісного та персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією Ради.

5. Рада затверджує своїм рішенням регламент виконавчого комітету Ради.

 

Стаття 55. Порядок обрання виконавчого комітету Ради

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією селищного голови.

 

Стаття 56. Звіт виконавчих органів Ради

1. Виконавчий комітет Ради, управління, відділи та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними Раді. Члени виконавчого комітету Ради звітують перед Радою на її вимогу, але не рідше одного разу на рік.

2. За результатами звітів членів виконавчого комітету Ради на сесію Ради виносяться проекти рішень про оцінку їх роботи. Робота члена виконавчого комітету Ради оцінюється на “задовільно” або “незадовільно”. Рада своїм рішенням дає оцінку роботи члена виконавчого комітету Ради або виконавчого комітету Ради загалом, оцінка повинна бути вмотивованою.

3. Якщо Рада своїм рішенням визнала роботу виконавчого комітету Ради "незадовільною", то такий виконавчий комітет Ради вважається розпущеним.  

 

 

РОЗДІЛ 12.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на селищного голову, секретаря Ради, постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, охорони здоровя, молодіжної політики, соціального захисту населення, прав людини, депутатської діяльності та етики.

Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

2. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися лише шляхом прийняття Радою відповідного рішення.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь